0

Je winkelwagen is leeg

Algemene voorwaarden Dropshipping

Algemene voorwaarden Dropshipping bij Babywoods.nl

1. Definities

1.1 In deze algemene voorwaarden hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:

 

Afnemer: de koper van Producten, niet zijnde een consument of eindgebruiker;
Datafeed: gegevensbestand op basis van XML of CSV, door Verkoper met daarin de Productinformatie voor alle Producten die Verkoper beschikbaar heeft voor verkoop; (alleen als er een koppeling beschikbaar is.)
Dropshipping: het proces waarbij Verkoper Afnemer de mogelijkheid biedt om Producten die in eigendom toebehoren aan en op voorraad worden gehouden door Verkoper aan te bieden aan en verzenden naar de Klanten. De Klanten kunnen deze Producten bestellen bij Afnemer tegen een door Afnemer te bepalen verkoopprijs, waarna Afnemer deze Producten via een geautomatiseerd of handmatig proces direct inkoopt bij Verkoper en Verkoper de Producten in opdracht en voor rekening en risico van Afnemer aan de Klanten verzendt, een en ander zonder dat de Klanten zien dat de Producten van Verkoper afkomstig zijn;
Dropship Website: de website van Verkoper waarop Afnemer handmatig bestellingen kan plaatsen, wijzigen en annuleren. Ook kan hier de status van een bestelling worden bekeken;
Klant: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die een Product bestelt bij Afnemer;
Klantenenservice: Klantenservice van Verkoper, bereikbaar op 06-82404807 en info@babywoods.nl
Order: de door Afnemer geplaatste bestelling van één of meerdere Producten bij Verkoper, als gevolg van een bestelling van een Klant;
Overeenkomst: alle overeenkomsten op basis van Dropshipping tussen de Afnemer en Verkoper, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot de koop en verkoop van Producten;
Pakbon: een bon waarop het/de geleverde product(en) worden vermeld. Deze bon bevat verder geen kenmerken van Verkoper;
Partijen: Afnemer en Verkoper;
Producten: alle producten die Verkoper op basis van Dropshipping aanbiedt Alle producten worden aangeboden door Babywoods.nl
Productinformatie: alle beschikbare informatie over de Producten, waaronder doch niet uitsluitend, artikelnummers, generieke namen van Producten, merknamen, productomschrijvingen en productfoto’s, adviesprijzen van Producten en voorraadinformatie;
Verkoper: Babywoods.nl
Voorwaarden: deze algemene dropship voorwaarden;
Website: https://babywoods.nl

Alle definities hebben dezelfde betekenis in enkelvoud en meervoud, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van Verkoper, alsmede alle Orders en Overeenkomsten en rechtsgevolgen voortvloeiende uit het bovenstaande, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

2.2 De toepasselijkheid van (inkoop)voorwaarden van de Afnemer is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Verkoper en de Afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige respectievelijk vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige respectievelijk vernietigde bepaling in acht worden genomen.

2.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd deze Voorwaarden aan te passen. De meest recente versie van de Voorwaarden is altijd van toepassing. Een dergelijke wijziging wordt van kracht veertien (14) dagen na de datum van verzending aan de Afnemer van de gewijzigde Voorwaarden. Indien de Afnemer binnen deze veertien (14) dagen schriftelijk bezwaar maakt tegen de wijziging, zullen ten aanzien van hem de oorspronkelijke Voorwaarden van toepassing blijven.

 

3. Aanbiedingen, bestellingen, totstandkoming overeenkomst, forecast

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door Verkoper zijn geheel vrijblijvend en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

3.2 Alle aanbiedingen en offertes blijven geldig voor 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

3.3 Afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie waarop Verkoper haar aanbieding of offerte baseert.

3.4 Verkoper kan redelijkerwijs niet worden gehouden aan kennelijke vergissingen en/of schrijffouten in aanbiedingen, offertes en Overeenkomsten. Indien de door Verkoper geoffreerde prijs niet juist is en meer dan 10% afwijkt van de beoogde prijs, dan kan Verkoper de Overeenkomst ontbinden, waarna het reeds door de Afnemer betaalde bedrag door Verkoper zal worden terugbetaald. In geval van ontbinding van de Overeenkomst op grond van het bovenstaande, is Verkoper op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van de ontbinding.

3.5 Alle Orders dienen te worden geplaatst op de door Verkoper voorgeschreven wijze. Afnemer dient gebruik te maken van standaard protocollen en voorgeschreven ICT-infrastructuur om te kunnen communiceren met (de servers) van Verkoper.

3.6 Nadat Klanten een Product hebben besteld bij Afnemer, plaatst Afnemer middels de website Service handmatig of automatisch een Order, op grond waarvan Verkoper, nadat zij de Order heeft geaccepteerd, het door de Klant gekochte product in opdracht van Afnemer aan de Klant verzendt.

3.7 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een Order (gedeeltelijk) te weigeren, zonder aansprakelijk te zijn jegens Afnemer, indien:

a) Afnemer niet voldoet of Verkoper reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet zal voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen;
b) Een Product niet (langer) op voorraad is;
c) Er andere (redelijke) omstandigheden zijn op grond waarvan Verkoper niet gehouden kan zijn om uitvoering te geven aan een Order.

3.8 Indien Verkoper een Order weigert, dan zal zij binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de Order Afnemer daarvan in kennis stellen. Indien Verkoper de order niet binnen zeven (7) dagen na de ontvangst daarvan heeft geweigerd, dan geldt deze in beginsel als aanvaard.

3.9 Er komt pas een koopovereenkomst tot stand tussen Verkoper en Afnemer na een Order op het moment dat Verkoper heeft bevestigd door middel van de mededeling ‘status verzonden’ dat het Product verzendklaar staat en Verkoper daarmee de Order heeft aanvaard.

3.10 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om een bestelling zonder nadere toelichting (gedeeltelijk) te weigeren en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor enige schade, bijvoorbeeld indien Verkoper een aanwijzing of een vermoeden heeft dat de Afnemer zich niet aan zijn betalingsverplichtingen zal houden en/of de Producten niet beschikbaar zijn.

3.11 Afnemer is gehouden om, na een verzoek daartoe van Verkoper, binnen zeven (7) dagen een prognose te verschaffen aan Verkoper van het aantal verwachte Orders, gespecificeerd per product, binnen een periode van 3 daaropvolgende maanden.

 

4. Uitvoering

4.1 Verkoper zal zich naar beste vermogen inspannen de Overeenkomst met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Afnemer schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle werkzaamheden van Verkoper worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke Opdracht Verkoper uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven.

4.2 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om derden voor de werkzaamheden in te zetten, indien een goede uitvoering van de werkzaamheden dit vereist. De toepasselijkheid van artikel 7:404 van het Burgerlijk Wetboek wordt ten deze uitdrukkelijk uitgesloten.

4.3 Verkoper zal eventuele derden zorgvuldig selecteren en alleen inschakelen indien zulks noodzakelijk is. Verkoper is niet aansprakelijk voor enige schade, welke is veroorzaakt door de derde.

 

5. Prijzen/Betalingen

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen alle betalingen vooruit te worden gedaan. Verkoper zal uitvoering geven aan de Overeenkomst nadat zij betaling heeft ontvangen. Betaling achteraf is alleen mogelijk na een aanvraag daartoe door de Afnemer en goedkeuring door Verkoper.

5.2 Verkoper is te allen tijde gerechtigd om, ongeacht eventueel eerder gemaakte betalingsafspraken, gehele of gedeeltelijke betaling te eisen of vervangende zekerheid te verlangen ter zake de levering van Producten op een tijdstip en wijze ter vrije keuze van Verkoper, alsmede al haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten totdat zij betaling of vervangende zekerheid heeft ontvangen, zonder aansprakelijk te zijn voor enige schade.

5.3 Alle prijzen van de Producten zijn in euro’s, tenzij anders aangegeven. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW en andere belastingen en/of heffingen en zijn exclusief transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, alsmede export- en importheffingen. Deze kosten zijn voor rekening van de Afnemer.

5.4 De prijzen van de Producten zijn (dagelijks) aan wijziging onderhevig. De door Afnemer te betalen prijzen zijn de prijzen op het moment dat Verkoper een Order accepteert.

5.5 Indien door enige overheidsmaatregel kostprijsverhogende belastingen, heffingen of invoerrechten worden ingevoerd of gewijzigd, dan wel na het sluiten van de Overeenkomst overheidsmaatregelen plaatsvinden ingevolge welke de kostprijs van de door Verkoper te leveren diensten wordt verhoogd, dan is Verkoper gerechtigd deze kosten aan Opdrachtgever door te berekenen, zelfs indien is overeengekomen dat de prijs vast zal zijn. Verkoper zal Opdrachtgever hiervan onverwijld op de hoogte stellen.

5.6 Wanneer de Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting is de Afnemer direct in gebreke, alsmede over het openstaande bedrag rente verschuldigd ad 1,25% per maand, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist. De Afnemer is aan Verkoper verschuldigd de kosten, zowel in als buiten rechte, ter zake de invordering van al datgene wat Afnemer aan Verkoper verschuldigd is. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 250,- (tweehonderdvijftigeuro).

5.7 Verkoper is gerechtigd om betalingen eerst in mindering te brengen op de (buitengerechtelijke) kosten, daarna op de verschuldigde rente en daarna op de hoofdsom.

 

6. Levering en transport

6.1 Afnemer staat in voor de juistheid van de (adres)gegevens van de Klant en dient Verkoper onmiddellijk in kennis te stellen van eventuele wijzigingen

6.2 De Producten worden middels pakketpost verstuurd naar het opgegeven afleveradres van de Klant, waarbij de Klant een handtekening dient te plaatsen voor ontvangst. Verkoper houdt de administratie en het bewijs (track & trace) bij van hetgeen per pakketpost is afgeleverd. Het ontbreken van een handtekening of betwisting van ontvangst van een Product, ontslaat Afnemer niet van zijn betalingsverplichtingen jegens Verkoper.

6.3 De getoonde levertijden op de Dropship Website zijn actueel. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle leverdata slechts inschattingen en daaraan kunnen geen rechten worden ontleend. Verkoper zal haar best doen om de Producten op de overeengekomen datum te leveren, maar is niet aansprakelijk jegens de Afnemer indien de overeengekomen termijn niet kan worden gehaald als gevolg van oorzaken welke redelijkerwijs buiten de invloedssfeer van Verkoper liggen, zoals bijvoorbeeld vertraging door transport(bedrijven) of levertijden van de leverancier van de Producten. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van de vertraging.

6.4 Indien Verkoper niet in staat is om de Producten binnen 30 dagen na de overeengekomen leveringsdatum te leveren, dan heeft de Afnemer, als enige middel, het recht om de bestelling te annuleren. Teneinde een bestelling te kunnen annuleren, dient de Afnemer een brief of e-mail hiertoe aan Verkoper te verzenden. De annulering is enkel geldig indien de annulering door Verkoper is ontvangen voordat Verkoper de Producten verzendklaar heeft gemaakt.

6.5 Indien niet alle bestelde Producten op voorraad zijn, is Verkoper gerechtigd om gedeeltelijke leveringen te verrichten en gedeeltelijke verzendkosten in rekening te brengen. Verkoper zal de Afnemer hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.

6.6 Indien de Klant afwezig is tijdens de aflevering van Product en het Product ook niet wordt afgehaald op het postkantoor of andere aangegeven officiële afhaallocatie, dan komt het Product retour naar Verkoper. Verkoper zal Afnemer op de hoogte stellen van de retourzending. Afnemer dient vervolgens zelf hierover contact op te nemen met de Klant. De eventuele kosten voor het retourneren van het Product worden dan in rekening gebracht aan Afnemer. Verkoper mag dan naar eigen keuze:

(i) de Producten opslaan voor rekening en risico van de Afnemer of 
(ii) de Producten verkopen tegen de beste redelijkerwijs te verkrijgen prijs (na aftrek van redelijke kosten voor opslag, verzekering en verkoopkosten), waarna de Afnemer slechts het verschil tussen de verkregen prijs en het door hem aan Verkoper betaalde bedrag terugkrijgt, of
(iii) de Producten nogmaals ter levering aanbieden, waarbij de extra kosten voor rekening van de Afnemer komen.

6.6 Het risico voor schade aan en verlies van de Producten gaat onmiddellijk over op de Afnemer na overhandiging van de Producten aan de transporteur, hetzelfde geldt bij retourzendingen, schade of verlies zijn voor de Afnemer.

6.7 Pakketten mogen enkel naar adressen in Nederland en België worden verzonden en Producten mogen enkel aan Nederlandse en Belgische Klanten worden aangeboden door Afnemer. Pakketten worden verzonden door een door XLSupply B.V. gekozen Transporteur. Buiten deze landen kunnen leveringen naar andere landen besproken worden.

 

7. Garantie en recht van retour

7.1 Indien de Klant een Product wenst te retourneren of te ruilen, dan dient de Klant dit te retourneren aan Afnemer. Verkoper neemt op haar beurt alleen Producten retour van Afnemer, indien het pakket beschadigd is.

7.2 Afnemer onderhoudt in het geval van retourneren het contact met de Klant. Afnemer zal een Klant nimmer doorverwijzen naar Verkoper in geval van een retournering.

7.3 Indien Afnemer heeft geconstateerd dat een aan hem geretourneerd Product gebrekkig is, dan neemt Afnemer contact op met Verkoper over de afhandeling hiervan. Verkoper zal na ontvangst van het Product beoordelen of het betreffende Product gebrekkig is. Indien Verkoper oordeelt dat het Product gebrekkig is en dit te wijten is aan een oorzaak die voor rekening en risico van Verkoper komt, dan zal Verkoper een nieuw Product toezenden aan de klant. De transportkosten voor het retourneren van het defecte Product en weer opnieuw toezenden van een nieuw Product die hiervoor gemaakt worden komen voor rekening van Verkoper. Indien Verkoper oordeelt dat het gebrek aan het Product niet voor haar rekening en risico komt, dan stelt zij Afnemer daarvan in kennis en stuurt zij het Product voor rekening en risico en op kosten van Afnemer terug aan Afnemer.

8. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsrechten

8.1 De eigendom van de Producten blijft volledig bij Verkoper totdat de Afnemer volledig heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen.

8.2 De Afnemer is niet gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verkopen, verhuren, vervreemden, verpanden of op enige wijze te bezwaren of in gebruik te geven voordat de volledige eigendom van de Producten is overgegaan op de Afnemer.

8.3 Tot het moment van eigendomsoverdracht is de Afnemer gehouden om alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen teneinde de Producten te beschermen tegen schade. Indien derden beslag (dreigen te) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen leggen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om Verkoper daar onmiddellijk van in kennis te stellen.

8.4 Voor het geval dat Verkoper haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Verkoper of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Verkoper zich bevinden en die zaken mee terug te nemen.

8.5 Indien Verkoper haar eigendomsrechten niet kan uitoefenen, is de Afnemer aansprakelijk voor de door Verkoper geleden schade.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van Verkoper voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van bestanden en/of gegevens, vorderingen van derden op de Afnemer en schade door bedrijfsstagnatie en leegloop, is te allen tijde uitgesloten.

9.2 De aansprakelijkheid van Verkoper wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de op basis van de Overeenkomst betaalde prijs, tenzij de verzekering een hoger bedrag uitkeert.

9.3 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke stelt en Verkoper een redelijke termijn tot nakoming geeft.

9.4 Verkoper zal alleen aansprakelijk kunnen zijn, indien de Afnemer Verkoper schriftelijk in kennis stelt van de schade binnen 30 dagen nadat de schade is opgetreden.

 

10. Overmacht (Force majeure)

10.1 Verkoper is niet gehouden te voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, als zij niet kan nakomen als gevolg van omstandigheden buiten haar invloedssfeer om (force majeur).

10.2 Onder overmacht wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan stakingen, niet-, niet volledig en/of vertraagde levering door toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, terrorisme, in- en uitvoerverboden, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij transport, brand, diefstal, storingen in levering van energie.

 

11. Tussentijdse beëindiging

11.1 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder op enige wijze aansprakelijk te zijn voor schade of kosten, en zonder afstand te doen van enig ander recht, haar verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden of tussentijds te beëindigen indien:
a) de Afnemer zijn (betalings)verplichtingen niet nakomt;
b) er sprake is van een (dreigend) faillissement van de Afnemer;
c) de Afnemer surseance van betaling heeft aangevraagd of voornemens is dit aan te vragen;
d) de Afnemer niet meer vrijelijk kan beschikken over (liquide) middelen door bijvoorbeeld beslaglegging;
e) de Afnemer wordt ontbonden of het voornemen heeft te ontbinden;
f) de eigendom van de Afnemer wordt overgedragen aan een derde of de derde enige zeggenschap heeft verkregen;
g) er zich omstandigheden voordoen die van zulks aard zijn dat nakoming van de verplichtingen door Verkoper redelijkerwijs niet kan worden gevergd.

11.2 Indien voornoemde gevallen zich voordoen dan zijn de vorderingen van Verkoper op de Afnemer direct en geheel opeisbaar.

 

12. Eigendomsrechten

12.1 Alle ontwerpen, technische tekeningen, berekeningen, monsters en dergelijke met betrekking tot de Producten blijven te allen tijde eigendom van Verkoper en mogen niet worden verveelvoudigd of overgedragen of in bruikleen worden gegeven aan derden, zonder uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

12.2 Verkoper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor uit hoofde van de Auteurswet of andere wetgeving.

12.3 De Afnemer garandeert dat hij geen inbreuk zal maken op de intellectuele eigendomsrechten van Verkoper of de leveranciers van Verkoper in relatie tot de Producten.

13. Afnemergegevens, privacy en geheimhouding

13.1 Verkoper zal alleen gegevens van de Afnemer diens Klanten verzamelen voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de Orders. De gegevens zullen, voor zover toegestaan bij wet, worden gebruikt voor de bedrijfsvoering van Verkoper of aan haar gelieerde vennootschappen of derden, en zullen niet langer worden opgeslagen dan noodzakelijk voor haar bedrijfsvoering. De Afnemer geeft Verkoper onherroepelijke toestemming voor het gebruik en opslag van zijn (persoons)gegevens en staat ervoor in dat de Klanten daarvoor eveneens toestemming hebben gegeven.

13.2 Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van de uitvoering van de Orders, dan wel voor aanspraken van derden al dan niet uit hoofde van schadevergoeding, boetes, schikkingen, strafrechtelijke transactievoorstellen of anderszins en stelt Verkoper daarvan volledig schadeloos.

13.3 Verkoper is gerechtigd om de (persoons)gegevens van de Afnemer aan derden te verstrekken indien:
a) dit nodig is voor de nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst;
b) Verkoper (incasso)maatregelen door derden jegens de Afnemer treft;
c) Verkoper een kredietrapport wil laten opstellen;
d) Verkoper daartoe gehouden is op grond van de wet of regelgeving.

13.4 Verkoper en de Afnemer verbinden zich over en weer om geheimhouding te betrachten ter zake van alle informatie en gegevens die zij van elkaar ontvangen in het kader van de (uitvoering van) de Overeenkomst gedurende de looptijd van de Overeenkomst en nadien.

14. Overige

14.1 De Afnemer is niet gerechtigd om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper enig recht voortvloeiende uit de Overeenkomst aan derden over te dragen. Afnemer geeft bij voorbaat het recht aan Verkoper om de rechten voortvloeiende uit de Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden.

15. Toepasselijk recht en geschillen

15.1 Op deze voorwaarden en alle Overeenkomsten en afspraken welke daaruit voortvloeien tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Amsterdam.

15.3 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Voordelen van Babywoods

Babywoods.nl_send

14 dagen levertijd

Babywoods.nl_service

Persoonlijk

Babywoods.nl_return

30 dagen retour

Babywoods.nl_sustaineble

Maatschappelijk geproduceerd

Duurzame keuze