0

Your Cart is Empty

Smart solutions for the small baby's room

March 12, 2021 4 min read

 Slimme oplossingen voor de babykamer Het inrichten van de babykamer is heel belangrijk. De babykamer is een ruimte waar je goed over wil nadenken. Je wilt natuurlijk het allerbeste voor je kindje. Maar ook als moeder heb je wensen, jij moet je goed kunnen bewegen en van alle gemakken voorzien zijn.  Het inrichten van een kleine babykamer kan soms wat lastig zijn. Ben je klein behuisd, ben je eigenaar van een tiny house of appartement? Ruimtegebrek in de babykamer is heel herkenbaar voor de meeste moeders. Je wilt natuurlijk wel het maximale uit je kleine babykamer halen. Deze blog gaat je verder helpen met slimme oplossingen om zo het maximale uit je ruimte te halen. Speciaal voor babykamers in een klein huis. Maak een tekening van je babykamer Om te beginnen is het erg handig om een plattegrond tekening te maken van je babykamer. Meet je muren op en positioneer je ramen en deuren. Gebruik een goede schaal. Neem bijvoorbeeld 10 cm voor elke meter ruimte die je hebt. Je kunt hiervoor A4 papier gebruiken met rasters.  Speel met licht en bepaal je lichtpunten De babykamer in een klein huis schreeuwt om licht! Maak daarom een goed lichtplan voor je babykamer in je plattegrond. Teken je lichtpunten in en je stopcontacten. Kies in je kamer afhankelijk van de hoogte een hanglamp of plafonnière. Bij stopcontacten kan je optioneel muurlampjes ophangen.  Bij het inrichten aangekomen begin dan echt met lichte kleuren. In de kleine babykamer zullen het natuurlijke licht dat je in je babykamer binnen krijgt alleen maar versterken. Lichte kleuren reflecteren licht, donkere kleuren absorberen het. Allerlei redenen dus om zoveel mogelijk lichte kleuren te gebruiken in je kleinere babykamer! Creëer sfeer met accessoires in wat diepere en warme kleuren. mijn advies is hiervoor op Pinterest inspiratie te zoeken. Hier vind je de mooiste kleurtrends van 2021 voor de babykamer.  Als raamdecoratie kun je kiezen op opties die weinig ruimte in beslag nemen. Denk dan aan Plissé Gordijnen, of rolgordijnen. Deze houden weinig licht tegen als je ze open hebt staan. Daarnaast kan je kiezen voor Plisségordijnen kun je top-down bottom-up optie kiezen waarbij je licht kan doorlaten en toch je privacy houd.  Het baby bedje Kies je voor een wieg of ledikant? het voordeel van een ledikant is dat je kindje er lang in kan blijven slapen, totdat hij peuter is. Een wieg kan je kopen lenen of huren en is klein van formaat. Met een hangwieg bespaar je maximaal ruimte en houd je de vloer vrij. De hangwieg kun je in eerste instantie ook in de kamer van papa en mama hangen. Kies je een commode of wandcommode? Als je een in een tiny house, studio of klein appartement een babykamer gaat inrichten moet je de wandcommode van Babywoods kennen. Net als een wiegje die je op kunt hangen zijn er ook commodes die je aan de muur kunt ophangen. Dit zijn opklapbare wandcommodes. Je bevestigd ze aan de muur, en klapt ze op zodat je de ruimte in je babykamer weer optimaal kunt gebruiken. De wandcommode van babywoods zijn naast ruimtebesparend ook multifunctioneel. Als je kindje uit de luiers is kan je deze inklapbare commode Als opklapbaar bureau gebruiken. Natuurlijk kun je ook gaan voor een kleine commode.  De kledingkast als je voor bovenstaande ruimtebesparende meubels hebt gekozen dan heb je waarschijnlijk ruimte over voor een babykamer kast. Deze kast gebruik je in tegenstelling tot een ladekast van een commode, de hele kindertijd. er zijn verschillende ruimtebesparende kasten te verkrijgen. belangrijk is dat je de maximale hoogte van je babykamer gebruikt. Hierdoor heb je maximale opbergruimte. Kies in je babykamer voor een dichte kast, zo blijft de ruimte overzichtelijk en opgeruimd. Het kan namelijk al snel een rommelig aandoen in een kleine ruimte. De besta kasten zijn verkrijgbaar in 40 of 20 cm diep en daarmee perfect voor een smalle ruimte.  Ruimtebesparende accessoires Handig is om bijvoorbeeld een boxzak aan je ledikant te hangen. Hierin kun je bijvoorbeeld speelgoed opbergen. Je hebt verschillende ruime stevige boxtassen en boxzakken verkrijgbaar. Kortom met een goede tekening, een lichtplan, de juiste babykamer kleuren kom je al een heel eind. Met het inrichten van je babykamer maak je slimme keuzes maken om ruimte te besparen. Met al deze tips kom je zeker een heel eind. Zo maak jij een super mooie babykamer, ook al ben je klein behuisd woon je in een tiny house of appartement.   SEO Kleine babykamer Slimme oplossingen babykamer Kleine babykamer schuine wand Babykamer klein behuisd Babykamer kleine kamer Babykamers voor kleine ruimtes Kleine commode Baby kamer klein behuisd Babykamer klein huis Tiny house Geen ruimte voor babykamer

Decorating the baby's room is very important. The baby's room is a space that you want to think about carefully. Of course you want the very best for your child. But also as a mother you have wishes, you must be able to move well and be fully equipped.

 

Decorating a small baby room can sometimes be a bit tricky. Are you small housed, are you the owner of a tiny house or apartment? Lack of space in the baby's room is very recognizable to most mothers. Of course you want to get the most out of your small baby room. This blog will help you with smart solutions to get the most out of your space. Especially for baby rooms in a small house.

 

Make a drawing of your baby's room

To start with, it is very useful to make a floor plan drawing of your baby's room. Measure your walls and position your windows and doors. Use a good bowl. For example, take 10 cm for every meter of space you have. You can use A4 paper with grids for this.

 

Play with light and determine your light points

 

The baby room in a small house is crying out for light! Therefore, make a good lighting plan for your baby room in your floor plan. Draw in your light points and your sockets. Choose a pendant lamp or ceiling lamp in your room depending on the height. At sockets you can optionally hang wall lights.

Choose the right color for your baby's room

When decorating, really start with light colors. In the small baby room, the natural light that you get in your baby's room will only enhance. Light colors reflect light, dark colors absorb it. All kinds of reasons to use as many light colors as possible in your smaller baby room! Create atmosphere with accessories in deeper and warm colours. my advice is to look for inspiration for this on Pinterest. Here you will find the most beautiful color trends of 2021 for the baby room.

 

As a window decoration, you can choose options that take up little space. Think of Plissé Curtains, or roller blinds. These hold back little light when you have them open. In addition, you can choose Plissé curtains you can choose top-down bottom-up option where you can let light through and still keep your privacy.

 

 

The cot

 

Do you choose a crib or cot? the advantage of a cot is that your child can sleep in it for a long time, until he is a toddler. You can borrow or rent a crib and it is small in size. With a hanging cradle you save maximum space and keep the floor free. The hanging cradle can initially also be hung in mom and dad's room.

 

Do you choose a changing table or wall changing table?

 

If you are going to decorate a baby room in a tiny house, studio or small apartment, you need to know the wall changing table of Babywoods. Just like a crib that you can hang up, there are also changing tables that you can hang on the wall. These are foldable wall commodes. You attach them to the wall, and fold them up so that you can make the most of the space in your baby's room again. The wall-mounted changing table of babywoods are not only space-saving but also multifunctional. When your child is out of diapers, you can use this collapsible changing table as a folding desk. Of course you can also go for a small changing table.

 

The wardrobe

 

if you have chosen the above space-saving furniture then you probably have room left for a baby room closet. This cabinet is used in contrast to a chest of drawers from a chest of drawers, the whole childhood. there are several space-saving cabinets available. it is important that you use the maximum height of your baby's room. This gives you maximum storage space. Choose a closed closet in your baby's room, so the space remains clear and tidy. It can quickly look messy in a small space. The besta cabinets are available in 40 or 20 cm deep and therefore perfect for a narrow space.

 

 

Space-saving accessories

 

 

It is useful to hang a box bag on your cot, for example. Here you can, for example, store toys. You have several spacious sturdy box bags and box bags available.

 

In short, with a good drawing, a lighting plan, the right baby room colors you can go a long way. By decorating your baby's room, you make smart choices to save space. With all these tips you will certainly come a long way. This way you make a super beautiful baby room, even if you are small, you live in a tiny house or apartment.

 

 

 

 

 

 

Professionele Wandcommode voor Kinderdagverblijf, peuterspeelzaal Kinderopvang en Crèche - Babywoods, Dé wandcommode specialist van Nederland!

Professional Wall Changing Table for Nursery, Playgroup Childcare and Crèche

January 26, 2023 4 min read

Binnen de professionele kinderopvang is de inrichting van een verschoonplek een van de belangrijkste aspecten van de werkplek. Veel baby’s, peuters en kleuters worden in de loop van de dag, meerdere malen en vaak door verschillende verzorg(st)ers verschoond. Daarom staan veiligheid en ergonomie voorop. Uiteraard is de hygiëne ook een heel belangrijk punt. 
Read More
Babywoods.nl is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur - Babywoods, Dé wandcommode specialist van Nederland!

Babywoods.nl is affiliated with Stichting WebwinkelKeur

January 23, 2023 1 min read

That is why, as a consumer, you have more confidence in a webshop that carries this quality mark.

Read More
De 10 beste tips voor het kiezen van een juiste commode - Babywoods, Dé wandcommode specialist van Nederland!

The 10 best tips for choosing the right changing table

November 15, 2022 7 min read

My company was founded during my first maternity week. In 2016 I gave birth to my son, because of my delivery I suffered from pelvic instability where I was advised to walk as few stairs as possible. Joost, my husband, made the first model wall changing table as a maternity gift and hung it on the toilet so that I did not have to walk upstairs to change our son.

He received plenty of compliments from maternity care and midwives. They also told me that there may be more parents interested in this handy product

Read More